DÖN­DÜ AÇIK­GÖZ, 1.6.1959 Bar­tın/Ulus do­ğum­lu olup Saf­ran­bo­lu’da ya­şa­mak­ta. İl­köğ­re­ni­min he­men ar­dın­dan mo­da üze­ri­ne özel eği­tim alıp, 1981 yı­lın­dan iti­ba­ren iki ay­rı fir­ma­da be­lir­li ara­lık­lar­la Mo­da De­si­na­tö­rü ola­rak ça­lış­tı. 1989 yı­lın­da ken­di­ne ait Şi­ir Mo­da Evi'ni aç­tı ve 2007 yı­lı­na ka­dar sür­dür­dü. 1980’li yıl­lar­dan bu gü­ne de­ğin şi­ir­le­ri, de­ne­me-anı tar­zın­da­ki ya­zı­la­rı; Di­li­zi, Ger­çek Sa­nat, Ekin, Yü­cel, Kı­yı, Kar­şı Ede­bi­yat, Ay­kı­rı­sa­nat, Klas, Tay, İme­ce, Trab­zon, Broy, Ana­do­lu Sa­nat, Ye­ni Çağ­rı, Dam­la­lar, Çağ­daş Türk Di­li, Ya­zıt, Aka­tal­pa, Şe­hir, Çağ­daş Ya­şam, Beş­par­mak Ay­di­li, Ber­fin Ba­har, Zon­ki­şot gi­bi sa­nat der­gi­le­rin­de ve ye­rel ga­ze­te­ler­de yer al­dı. An­ka­ra Rad­yo­su’nun şi­ir prog­ra­mın­da, “Ey­lül­de Gel” şar­kı­sı­nın us­ta yo­rum­cu­su, ses sa­nat­çı­sı Al­pay ta­ra­fın­dan şi­ir­le­ri okun­du. Eser­le­ri Söy­le­di­ğin Tür­kü­le­re Ne Ol­du, Şi­ir, 2009 Ha­zi­ran Bü­yü­sü, Şi­ir, 2014 Ka­dın Yüz­le­ri, De­ne­me-Anı, 2014

Sırala
Görünüm:
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.