ESRA TEOMAN, İstanbul’da doğdu. O.D.T.Ü ve İ.T.Ü Kimya Fakültelerinde kimya eğitimi almasına rağmen, bu alanda hiç çalışmadı. Çünkü, hayali sanatla uğraşmaktı, o da öyle yaptı. Çeşitli eğitim kurumlarından aldığı sanat tarihi derslerinin ardından iş yaşamına Sanatbank’ta yönetici olarak adım attı. Daha sonraları özel sanat galerilerinde de çalışarak çok sayıda sergi ve sanat etkinlikleri düzenledi. 2003 yılında profesyonel iş yaşamından ayrılarak yine aynı alanda bağımsız olarak çalışmaya başladı. Düzenlediği resim ve heykel sergileri sanat dünyasında yankı uyandırdı. Sanatın yoğun olarak hayatında yer aldığı yıllarda ilgilendiği bir başka alan da insan davranışları idi. Fel­se­fe ve psi­ko­lo­ji eğitimleri alarak bu konu ile ilgili çalışmalara baş­la­dı. 90’lı yıl­la­rın or­ta­la­rın­dan iti­ba­ren de, Do­ğu ve Ba­tı fel­se­fe­si eği­tim­le­ri, me­di­tas­yon ve ki­şi­sel ge­li­şim eği­tim­le­ri aldı. Çe­şit­li work­shop­la­ra ka­tıl­dı. Kariyerini bu alanda yapmaya karar verdi. 2007'de Bob Proc­tor Li­fe Suc­cess Pro­fes­yo­nel Koç­luk eği­ti­mi ala­rak ‘The Key Ba­şa­rı Aka­de­mi­si’nde, Pro­fes­yo­nel Bi­rey­sel / Ku­rum­sal Koç­luk yap­ma­ya ve ay­nı za­man­da Koç­luk Ge­li­şim Eği­tim­le­ri ver­me­ye baş­la­dı. Na­po­le­on Hill ki­tap ça­lış­ma grup­la­rı oluş­tu­ra­rak dü­zen­li work­shop­lar ger­çek­leş­tir­di. 2009 yı­lın­da ken­di pro­je­si olan ‘Ka­dın­la­rı Bi­linç­len­dir­me ve Far­kın­da­lık Ar­tır­ma’ eği­tim­le­ri ile yüz­ler­ce ka­dı­na ulaş­tı. Yi­ne ay­nı yıl ‘Adım Koç­luk Da­nış­man­lık Eği­tim Şirketi’ni kur­du. Ve bu mer­kez­de ger­çek­leş­tir­di­ği prog­ram­lar ve eği­tim­ler­le ka­ri­yer ve özel ya­şa­mın­da des­tek al­mak is­te­yen­le­re ulaş­ma­ya baş­la­dı. 2013’de Hol­lan­da Vak­fı Ber­nard Van Le­er ve Kül­tür Ken­ti Vak­fı ile or­tak ‘Bi­linç­li Ai­le Sağ­lık­lı Ne­sil­ler’ pro­je kap­sa­mın­da eği­tim­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­di, bu ko­nu­da pek çok se­mi­ner ver­di. İkin­ci Koç­luk ser­ti­fi­ka­sı­nı 2014 yı­lın­da Ad­ler Le­ar­ning Cen­tral Eu­ro­pe Koç­luk Eği­ti­mi'ni ta­mam­la­ya­rak al­dı, Ad­ler Ko­çu ol­du. Es­ra Teo­man, çe­şit­li ku­rum­lar­da or­ta ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­re koç­luk ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra ku­rum­sal eği­tim­ler ver­mek­te­dir. Bu eği­tim­ler ara­sın­da, Koç­luk Be­ce­ri­le­ri­nin ku­rum içe­ri­sin­de yer­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik “Ku­rum­lar­da Koç­luk ve Men­torluk Kül­tü­rü­nün Oluş­tu­rul­ma­sı’ eği­ti­mi ile ba­şa­rı­ya fark­lı bir yak­la­şım ge­ti­ren Na­po­le­on Hill’den esin­le­ne­rek ha­zır­lan­mış “Sı­ra Dı­şı Ba­şa­rı” üze­ri­ne eği­tim­ler de yer al­mak­ta­dır. Bi­rey­sel ve Ku­rum­sal Koç­luk ve Ge­li­şim Prog­ram­la­rı ile, ya­şa­mı­nı de­ğiş­tir­mek is­te­yen kişi­le­re en doğ­ru ve sür­dü­rü­le­bi­lir yo­lu bul­ma­la­rı konusunda des­tek ol­mak­ta­dır. Aylık olarak yayınlanan Dün­ya Gı­da Der­gi­si’nde­ki “Ya­şa­ma Da­ir” adlı köşesinde hayata dair paylaşımlar yapmaktadır. Eği­tim­le­ri­nin bir de­va­mı olan “ADIM ADIM SEN-Ya­şa­mı­nın Li­de­ri Ol” ki­ta­bı ile ya­zı­la­rı­nı pay­laş­tı­ğı adim­koc­luk.blogs­pot.com.tr isim­li bir blo­ğu var­dır. Koç­luk Plat­form Der­ne­ği üyesi olan yazarın, “Onun­la bü­yü­yo­rum ve on­dan çok şey öğ­re­ni­yo­rum” de­di­ği bir oğ­lu bulunuyor.

Sırala
Görünüm:
15,74 TL
9,44 TL
%40 indirimli
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.