MERT AY­DI­NER, Nöroanatomi konusundaki akademik geçmişime dayanarak satın alma kararlarımızın ve davranışlarımızın arkasında yatan fizyolojik ve psikolojik nedenleri tanımlıyorum. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış bu çıktıları da bugünün iş hayatına uyarlayarak ekonomik değeri olan iş süreçleri yazıyor ve eğitim programları tasarlıyorum. Kurucusu olduğum Academy Neuro çatısı altında, Sinergolojiyi temel alarak yaptığım bu çalışmalarda ortaya çıkan “derin farkındalık ve içgörü” ile kişilerin uyaranlar karşısında tepkisel bir hayat sürmek yerine ifadeleri ve davranışları konusunda “bilinçli tercihlerde” bulunabilmelerine yardımcı oluyorum. Özellikle “kişisel liderlik, duygusal zekâ ve ilişki yönetimi” konularında rehber araçlar hazırlayarak bugün “yeni nesil yönetim modeli” olarak kabul edilen koçluk ve mentorluk yak­lışı­mı­nın iş dün­ya­sı­na adap­tas­yo­nu­nu hız­lan­dı­rı­yo­rum. Bu­gü­ne ka­dar yap­tığım ça­lış­ma­la­rı “Nö­ro Sa­tış – Müş­te­ri Mık­na­tı­sı Ola­bil­me­nin For­mü­lü” ad­lı ki­tap­ta top­la­dım. Bu yol­cu­luk­ta, kâ­ina­tın iş­le­yi­şi­ne da­ir te­mel fi­zik ya­sa­la­rı­nı kü­çük öl­çek­te bir be­yi­ne ben­ze­te­rek iş, ai­le ve ar­ka­daş çev­re­mi­ze na­sıl uyar­la­ya­bi­le­ce­ği­mi­zi an­lat­tım. Siz­le­rin de bu ya­sa­la­rı ha­ya­ta ge­çi­re­rek ar­zu et­tiği­niz tat­min­kâr ha­ya­tı yaşa­ya­bi­le­ce­ği­ni­ze ina­nı­yo­rum.

Sırala
Görünüm:
38,00 TL
22,80 TL
%40 indirimli
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.